Anslutningsavgifter

Anslutningsavgift gällande från 1 april 2019

Beräkning av elanslutningsavgift, max 25 A, och fastställande av anslutningspunkt

 

Vid beräkningar av elanslutningsavgifter används den anslutningsavgiftsmodell PM2013:03 som beslutats av Energimarknadsinspektionen (Ei) och med nedanstående tillägg för fastställande av anslutningspunkt.

Avstånd till närmaste anslutningspunkt (fågelvägen)

Pris - exkl. moms

Pris - inkl. moms

 0-200 meter

29 000 kr

36 250 kr

200-600 meter

29 000 kr +248 kr/meter

36 250 kr + 310 kr/meter

600-1200 meter

128 200 kr +542 kr/meter

155 750 kr+677,50 kr/meter

1200-1800 meter

453 400 kr +329 kr/meter

545 000 kr +411,25 kr/meter

 

Definition Anslutningspunkt: Den punkt i nätet, oberoende av spänningsnivå, som är den tekniskt/elektriskt möjliga att ansluta en ny anläggning till. Elnätsföretaget fastställer anslutningspunkten i varje enskilt fall.
Den möjliga anslutningspunkten räknas i första hand från lågspänningsnätet och i andra hand från mellanspänningsnätet.

Tillämpningsbestämmelser
• Avgiften grundas på fågelvägsavståndet till närmaste elektrisk möjlig anslutningspunkt.
• Kunden ansvarar för schakt, förläggning av kabelrör och återfyllning över egen tomtmark.
• Mätarskåp/mätplats ingår ej i ovanstående priser.
• Kabelservisen dimensioneras för hela fastighetens effektbehov.

 

Tillfälliga anslutningar
 

Avgiften omfattar inkoppling och urkoppling av kabel samt mätutrustning i anvisad leveranspunkt. Max. tid för tillfällig el är 1 år.

 

Nyanslutningar över 25 A

Offert lämnas vid varje enskilt tillfälle.