Pressrelease 2020-08-31

Styrelsen i Edsbyns Elverk föreslår försäljning av el- och vattenkraftsverksamheterna till Ellevio och Fröslida Kraft

Styrelsen i AB Edsbyns Elverk meddelar idag att man beslutat att föreslå en försäljning av Elektra Nät AB och AB Helsinge Elhandel till elnätsbolaget Ellevio samt en försäljning av vattenkraftsverksamheten till Fröslida Kraft KB.
Samtliga försäljningar är villkorade av ett godkännande från aktieägarna vid en extra bolagsstämma den 2 oktober.
Styrelsen i Edsbyns Elverk har under en tid utvärderat olika handlingsalternativ för den fortsatta driften av verksamheten, som en följd av historiskt låga elpriser och skärpt reglering, vilket har skapat stora utmaningar för verksamheten. Efter långa förhandlingar kan styrelsen nu presentera Ellevio och Fröslida som nya ägare till de olika verksamheterna inom koncernen. Som tidigare har kommunicerats planeras även installationsverksamheten Elektra i Hälsingland AB avyttras till Kraftkonsult. Samtliga försäljningar är villkorade av aktieägarnas godkännande vid extra bolagsstämma den 2 oktober. Styrelsen står bakom förslagen och aktieägare med 28% av aktierna och 29% av rösterna avser rösta för en försäljning vid kommande extrastämma.

Björn Myhrberg, styrelseordförande i Edsbyns Elverk:

”Vi i styrelsen har arbetat intensivt med att hitta långsiktiga, ansvarsfulla ägare till de olika verksamheterna inom Edsbyns Elverk.
Vi är idag mycket glada att meddela att vi har hittat en ny hemvist för samtliga verksamheter i vårt bolag.
Försäljningarna innebär en total köpeskilling om cirka 230 miljoner kronor, vilket motsvarar ca 1260 kronor per aktie.
Avsikten är att värdet av försäljningarna, efter avdrag för avvecklingskostnader, ska komma alla aktieägare tillgodo genom utdelning eller utskiftning.
Vi i styrelsen anser att detta skapar störst värde för aktieägarna, och rekommenderar aktieägare i Edsbyns Elverk att rösta ja till dessa förslag på extrastämman den 2 oktober.”

Johan Lindehag, VD Ellevio, kommenterar:

”Energibranschen genomgår just nu den största strukturella förändringen i modern tid.
Den nya regleringen innebär att förutsättningarna för att bedriva lönsam verksamhet förändras för många elnätsbolag.
Vi är därför övertygade om att verksamheterna inom Edsbyns Elverk kommer att gynnas av en förändrad ägarstruktur, som tillför det engagemang och fokus som krävs inom varje affär för att hantera den här omställningen.
Vår vision för Elektra Nät är att integrera nätet och verksamheten med Ellevios övriga elnät som idag omsluter Elektras nätområde.
Vi ser inga förändringar i närtid av Elektras tariffer, och med Ellevio som ägare kan Edsbyns Elnät tryggas för framtiden.”

Samtliga aktieägare kommer att få en kallelse till extra bolagsstämma samt ett informationsbrev skickat med post. Åtgärder kommer att vidtas för att förhindra ökad smittspridning i samband med bolagsstämman.

Givet stämmans godkännande planeras vattenkraftverken och installationsrörelsen tillträdas av sina nya ägare under oktober, medan Ellevio tillträder Elektra Nät och Helsinge Elhandel den 4 januari 2021.
Anställda som idag arbetar inom koncernens moderbolag kommer att övergå till dotterbolagen före eller i samband med tillträden.

För ytterligare information, kontakta gärna:

Björn Myhrberg, styrelseordförande, Edsbyns Elverk
Carin Espes, vice-styrelseordförande, Edsbyns Elverk

Länk till Ellevios information