Priser och avtal

Elektra Nät AB

Priser Nättariffer Allmänna avtalsvillkor
Anslutningsavgifter Säkringskund Konsument-2012 K
Avbrottsersättning Effektkund, 0,4kV Näringsidkare-2012 N
  Effektkund, 12kV Högspänningskund-2012 H
  Ackordstaxa, belysning  
  Småskalig produktion

 

Förändring av elnätsavgift

Regeringen har gått ut med generell information om rejäla sänkningar av elnätsavgifter. Vi vill förtydliga om att vår nättariff baseras på kostnadsriktig utveckling som speglar verkliga kostnader för drift och underhåll.Därför stämmer inte vår prisutveckling av elnätstariffen med regeringens information. För att kunna bibehålla en god kvalitetsnivå på vårt elnät så behöver vi genomföra aviserad förändring av nättariffen.

Kablifiering av vissa områden med luftledning och utbyte av föråldrade nätstationer är de största insatserna på nätförbättringar som gjorts under året. Vi har även påbörjat mätarbyten med nya funktionskrav som ska underlätta för kunder att följa och planera sitt energibehov från elnätet.

 

 

 

Nedanstående tabell påvisar hur höjningen förändrar elnätsavgiften fr.o.m. 1 januari 2020 för vissa typkunder tillhörande vårt elnät.

 

Kategori                 Förbrukning Kwh/år                      Höjning kr/år                 Ändring %

Lägenhet  16A                     2000                                            27 *                                 1,5

Villa  16A                              5000                                           74  *                                 1,5

Villa  20A                              20000                                        129 *                                 1,5

Gård/lantbruk  35A             30000                                         150 *                                1,0

LSP-effektkund                   0,1MW,350MWh                      6000 **                               1,7

HSP-effektkund                   1MW,5GWh                           20000 **                              1,9

*inklusive moms  **exklusive moms.  Myndighetsavgifter i övrigt ej medräknat.